Pink Mule
Notiziario
email icon

Newsletter


Iscriviti alla notiziario!

FAQ Sub Ohm - Vejledning

Hvad du skal vide teknikken omkring Sub-Ohm, inden du går igang

Om coilen/brænderen

Modstanden i brænderen/coilen, er måske det vigtigste i hele atomizeren.
Man kan ikke udpege en enkelt type atomizer som “den bedste”, fordi mange faktorer spiller ind i forhold til, hvilken modstand er den bedste for den enkelte atomizer.

Modstandens størrelse bestemmes af forskellige faktorer:

Generelt kan man sige at single-coil atomizere (med kun én glødetråd), samt coils af typen Gene- sis, er bedre til at tåle belastningen ved lav modstand (= højere ydelse) end traditionelle Silica- atomizere. Det er derfor sub-ohm atomizere/brændere er anderledes end “almindelige” brændere.

Sub-ohm modstands-coils har været populære i Genesis atomizere i en rum tid, og sub-ohm Silica opsætninger er begyndt at vinde frem, ofte med brug af to eller flere coils i parallel opsætning i at- omizeren.

Der har været bekymrede stemmer fremme omkring sikkerheden ved dampning i sub-ohm om- rådet, men ofte bygger disse bekymringer ikke på faktuel viden. Så lad os kigge på “risikoerne ved sub-ohm”...hvis der overhovedet ER nogen!

Hvordan udregnes effekten for effektiv OG sikker sub-ohm:

Her skal vi forholde os til 3 faktorer:

Først skal vi sikre os at batteriet er i stand til at yde den kraft, sub-ohm kræver for at fungere sikkert og effektivt.
Den mængde kraft, en modstand vil forbruge, bestemmes af:


Den strøm der løber gennem en modstand, kan findes vha denne simple formular:

I = V (den tilførte volt) / R (modstands-værdien)

Når vi kender strømstyrken, kan vi således udregne, hvor megen kraft der kræves fra batteriet med denne formel:

P=V*I

Som eksempel: Når vi skal finde den nødvendige batteristyrke, for at drive en 0.8 Ohm’s modstand med en 4 Volts DC kilde, vil strømmen der løber gennem modstanden være 5 Ampere, og kraft- tabet være 20 Watt. Vi skal derfor i dette tilfælde bruge et batteri med en ydelse på MINDST 20W.

Volten og ampere skal ganges med hinanden for at få effekten, som kaldes watt.
Ligningen, vi kan stille op, for at måle hvilken watt der skal til, for at et batteri/Mod skal kunne “trække” en modstand på specifik ohm, kan kaldes:

Ohm x Volt = nødvendig Watt.

Vi ganger altså 4 (volt) med 5 (ampere) = 20 watt. Dette fortæller os, at med en 1.0 ohm coil/brænder og 4 volt, skal vi MINDST have et batteri der kan yde 20 watt -og helst mere! Batterier karakteriseres ved deres energi kapacitet og den rate hvormed de afgiver strømmen. C-ratingen på et batteri, viser den maksimale sikre konstante strøm afgivelse.

En rating på 10C, betyder at batteriet kan tåle at afgive strøm med en hastighed på 10 x dets ka- pacitet. Kapaciteten måles i milliampere-timer (mAh), eks. 2000mAh.

De fleste røde AW IMR 18650 batterier har en 15C rating, og en ydelse på 1600mAh. Dette bety- der at batteriets maksimale konstante strøm afgivelse er:

15 x 1600 = 24000 milliAmpere = 24 Ampere.

Udfra denne formel, kan vi fastslå at AW IMR 18490 (15C), AW IMR 18350 og AW IMR 16340 bat- terier er henholdsvis: 16.5A, 6A og 4A.
Derved ved vi at den lavest SIKRE modstand (ohm), der kan bruges til disse batterier, er: 0.15 Ohm (18650), 0.23 Ohm (18490) 0.65 Ohm (18350) og 1.0 Ohm (16340)

De sorte (beskyttede) AW ICR 16340 batterier er sat til 750 mAh, men med en ~3A begrænsning, hvilket passer til en modstand på omkring 1.3 Ohm. Strømafgivelsen/“Effekt-loftet” er her bestemt af det integrerede beskyttelses-kredsløb.

Dette er altså sikkerhedsværdierne, man kan kalde det “det sikre område” for de enkelte batterier. Men udover dette, er der yderligt 2 begrænsende faktorer for, om et batteri kan bruges til sub-ohm: Batteriets kapacitet OG dets effektive ydelse.
Kapaciteten bliver en begrænsende faktor, når batteriet bruges til at drive en modstand tæt på den laves sikre modstand. Eksempelvis kan et 18650 batteri ikke realistisk bruges til en modstand på 0.20 Ohm, simpelthen fordi batteriet så ville skulle oplades så tit, at praktisk anvendelse er umulig. Du skal altså IKKE “gå lige til grænsen”, når du bestemmer, hvilken Ohm, du kan trække med det valgte batteri,

De REALISTISKE grænser for de forskellige AW IMR-batterier er ca.:

18650: 0.4-0.5 Ohm 18490: 0.6-0.7 Ohm 18350: 0.9-1.0 Ohm 16340: 1.2-1.4 Ohm

Sidst, men ikke mindst, afhænger hvert enkelt batteri’s effektivitet af dettes interne modstand. Min- dre celler har en højere indre modstand, som betyder tab af volt (som vi allerede har snakket om). Enkelt sagt: Hvis vi sammenligner et AW 18350 batteri med et AW 18650, når begge trækker en modstand på 1.0 Ohm, vil vi se at AW 18350 har et tab af volt, der omkring dobbelt så stort som AW 18650. Når vi snakker effektivitet, betyder dette at ikke bare holder 18350 i kortere tid (pga den lavere kapacitet); men også “spilder” mere energi, i forhold til AW 18650 batteriet. Du kan f.eks bekræfte dette ved at røre ved batterierne. 18350 bliver simpelthen varmere end 18650, når det trækker den samme modstand.

Mod’s: Ydelse og Sikkerhed.

Et fuldt mekanisk Mod består udelukkende af faste elektriske kontaktflader, som forbinder en række del, samt en grundlæggende tænd/sluk kontakt: Også kaldet Fire-knappen.
Som vi lige har snakket om, giver alle disse dele en vis modstand, som kører i serier, med den primære modstand fra Atomizeren.

Faste Kontaktflader.

Den største del af den kombinerede modstand på et Mod, finder vi i de faste elektriske kon- taktflader mellem de forskellige dele af Moddet. Altså ikke i den samlede modstand fra disse dele! Med andre ord: En kobber-legering fungerer marginalt bedre end en rustfri stål-legering, ikke fordi den SAMLEDE modstand i stålet er mærkbart bedre...men fordi kobber-til-kobber kontakter i gen- nemsnit leder strømmen mærkbart bedre end stå-til-stål kontakter.

Under alle omstændighede gælder det at jo højere den sammenlagte modstand er på dit mod, jo højere er volt-tabet på det. På sammen måde som med den interne modstand på et batteri, spiller kontaktfladerne på et Mod, en vigtig rolle for effektiviteten og ydelsen på kredsløbet. Og det i end- nu højere grad, når vi taler om atomizere med sub-ohm modstand.

Her er der én MEGET vigtig ting at huske på:
Ydelsen på et mod’s faste kontakter og forbindelser, afhænger primært af deres antal OG tilstand, og mindre af andre faktorer. Dette betyder at et mod med
a) FÅ
b) RENE/ikke oxiderede
og
c) VELSTRAMMEDE
forbindelser, altid vil yde langt bedre end et mod med flere, beskidte og/eller løse forbindelser. Dette betyder altså at det samme mod kan have stor forskel i ydelse, alt efter om de ovenstående punkter er i orden. Jo flere forbindelser, der er i et mod, jo større er chancen for at et eller flere af dem er beskidte eller løse, og udover at dårlig forbindelse giver dårligere ydelse, er der også en potentiel sikkerheds risiko ved et sådan set-up.

Når vi taler Sub-Ohm, er vigtigheden af disse faktorer så stor, at et mod med beskidte kontakter og/eller dårligt samlede forbindelser, kan være direkte ubrugelig...og i ekstreme tilfælde endog farligt!
Ved en højere strøm (ved lav atomizer-modstand i Sub-Ohm-området), kan nogle forbindelser fak- tisk øge deres ydelse, mens andre kan blive gradvist dårligere. Dette kan have mange årsager. F.eks kan en fjeder-styret forbindelse afgive så meget varme, når høj strøm løber igennem den, at fjederen mister noget af sin elasticitet. Hvis dette sker, vil kontakterne på begge sider af fjederen blive svækkede...og dette kan progressivt lede til overophedning, tab af Volt, og i sidste ende en ødelagt fjeder. Derfor skal du, hvis du bruger fjeder-styrede kontakter ved Sub-Ohm, sikre dig at fjederen er så stærk, at den kan skabe en stærk forbindelse, og at den altid er ren og har optimal fleksibilitet. Hvis du ikke kan opnå dette, er det bedre, slet ikke at bruge fjeder-styrede kontakter. Thermalt chock er én af de faktorer, der kan have indflydelse på en fjeder-styret kontakt’s ydelse på mange måder. Derfor skal fjedrer og pogo pins ikke bruges på steder, hvor der kan forekomme kraftige og pludselige temperatur skift.

Alle faste kontakter skal altid samles stramt, og holdes i god stand for at:

  • Maksimere den spænding (=volt), der når til atomizeren.
  • Undgå overophedning af isolerede komponenter, som kan skade dit udstyr, eller ødelægge dine batterier.

De vigtigste kontaktflader er dem, der røre batteriet. De skal altid holdes rene og i orden, for det er ofte disse der kan resultere i volt-tab og overophedning.

Fire-knappen

Tænd/sluk -kontakten) på alle Mods, kræver speciel opmærksomhed, for at forblive effektive ved Sub-Ohm modstand. Normalt skal DC kontakter betjenes hurtigt, for at minimere de negative effekter ved bøjning, der er skadelige for elektriske kontakter. Styrken, der påføres kontakten skal være

  • Tilstrækkelig for den specifikke strømstyrke og
  • Helst udføres af en specifik mekanisme, på en kontrolleret og gentagende måde.

Kontakterne i alle mekaniske mods er simple, genopbyggelige designs, hvor positionen og styrken på kontakten, er direkte styret af vores hænder. På mange måder er disse kontakter ikke ideelle- de tænder/slukker ikke så hurtigt som anbefalet, de bliver ikke betjent på en stabil, gentagende måde, og de er ikke skærmet mod omgivelserne. Det lyder måske som et paradox, men disse mangler er for mange opvejet, ved at man dermed kan undgå at placere fabrikslavede, skærmede microswitches i mekaniske mods: Disse switches er nemlig ofte store, meget følsomme, kan ikke genopbygges, kræve kabler og lodninger...og vil ofte kun svigte én gang; men så til gengæld for evigt.

De vigtigste og samtidig mest simple parametrer for at sikre en stabil ydelse på dit Mod’s kon- takter, er kraften i kontakten, samt materialet/kontaktfladens tilstand.
Forseglede industrielt producerede kontakter, er ofte designet på en måde, der minimerer over- fladerne for den målte strøm på kontakten, for at:

  • Maksimere effekten for den påførte kraft, og
  • Producere kontakten billigst muligt.

Større overflader giver større mening ved højere strømstyrker/højere tilgængelige kræfter, og når de to kontaktfalder er plane/jævne. Kontakter med store overflader bør undgås, medmindre:

  • Strømmængden absolut kræver den øgede overflade, eller
  • de to kontaktfalder er plane/jævne, og
  • Kraften er stor nok til at “aktivere” den større overfalde.

Kontakterne i mange mekaniske mods, er så vel designede, at vinklen, du betjener Moddet i, ikke har nogen indflydelse for om kredsløbet sluttes; nogle fireknapper er så følsomme, at dampere vænner sig til at betjene dem dem fjer-lette tryk. Ved højere strømstyrke, kræves der dog ofte en fastere betjening; her kan for let et tryk fører til overophedning af kontakten.

Ydermere skal det påpeges, at legeringen på kontaktflader ofte vil slides ved hyppigt brug -netop sådan som et Mod ofte bliver brugt! Legeringens funktion er netop at sænke den mængde kraft, der skal bruges for at betjene en kontakt optimalt. -så når legeringen slides, kræves der mere kraft for at aktivere kontakten...hvilket så fører til endnu mere slid.

Så derfor:
-At dampe med Sub-Ohm, kræver en jævn, stram brug af tænd/sluk kontakter, på grund af den høje strømstyrke.
-En slidt eller uren kontakt vil overophede og tage skade langt hurtigere, når den skal lede en høj strømstyrke.

Gode råd ved Sub-Ohm:

For at opsummere, er her en liste over gode råd/vaner, som er værd at følge, når du damper Sub- Ohm. Jo lavere din modstand er, jo vigtigere er det at du følger disse regler til punkt og prikke, for at undgå skader på dit udstyr, og for atunne dampe sikkert.

Batterier:

Her er en guide, som kan vise dig hvilke batterier du med fordel kan bruge, udfra den specifikke modstand du ønsker.
1. Brug IKKE en billigt multimeter-måler til at måle Sub-Ohm modstand. Målingerne fra dette vil ofte være langt højere end den faktiske modstand. Hvis du vil dampe med lav modstand, SKAL du
bruge specielt udstyr. Og det kan BESTEMT ikke anbefales, at eksperimentere med super-lave modstande, medmindre du kan måle denne modstand nøjagtigt!
Når du har fået den nødvendige erfaring, vil du sikkert kunne bygge det samme set-up igen og igen, selv uden at måle. Med det KRÆVER erfaring!

2. Tjek tilstanden på dine batterier ofte. “Stressede” batterier vil gradvist aflade meget hurtigt, og vise et højere volt-tab på den interne modstand. Brug ikke batterier til Sub-Ohm, medmindre du har udstyret til at måle deres tilstand!

Faste kontakter på dit mod:

Ligesom med batterierne, skal du kunne måle tilstanden af dit mod, ved at måle volt-tab, mens du bruger et batteri du kender godt. Når du bemærker unaturligt høje volt-tab, skal du straks tjekke alle kontakter, idet du starter med atomizer-til-mod kontakten, samt batteri-til-mod kontakten. Det kan tage tid at finde “flaskehalsen” i strømmen, men det vil spare dig for mange problemer på an- dre områder.

Om nødvendigt, skal du skille alle faste kontakter på dit mod, og rense alle gevind og forbindelser individuelt.
Undgå fjeder-styrede kontakter til Sub-Ohm, eller brug ihvertfald hårdere og helst legerede fjedre. Ved hyppigt brug, vil en fjeder ofte miste noget af sin fleksibilitet, og dette vil så svække kontakten i begge ender. Derfor: Hvis du bruger fjeder-styrede kontakter, så stræk den ofte, for at sikre god kontakt i begge ender.

En selv-kollapsende fjeder, der bruges i visse mods, er en svækkelse af ydelsen, til fordel for øget sikkerhed. I de fleste tilfælde kan du dog fjerne disse manuelt. Hvis du har et sådan mod, og har ødelagt en del af disse fjedrer...skal du nok slet ikke bruge et mekanisk mod!
Hold altid alle del af dit mod stramme og rene, og som en tommelfingerregel kan man sige, at du med fordel kan vælge simple mods med færre forbindelser/kontakter, frem for mods med diverse gimmicks (Air-Flow-Control, extensions osv.): ET ENKELT MOD ER ET GODT MOD, særligt når du damper i den lavere ende af Sub-Ohm skalaen.

Lav en liste over alle forbindelser fra den positive batteriterminal til atomizer-modstanden, og fra den negative batteri terminal til atomizer-modstanden. Du har brug for at vide, hvilke af disse forb- indelser der er de mest følsomme, håndtere dem ordentligt, og tjekke dem ofte.

Fire knappen:

Det er vigtigt at håndtere fire-knappen ordentligt og holde den i god stand, så den kan holde til at lede høj strømstyrke uden at overophede.
God vedligeholdelse er et must: Rens kontakterne med Propyl Alkohol én gang om ugen, blæs alle dele igennem med kompresluft, og undgå at berøre kontaktfladerne med bare hænder. Ved brug ved lav modstand skal du huske at betjene knappen med en vis kraft. Særligt, hvis Moddet har dobbelt-afbryder (alle modeller med fire-knappen i toppen). Trykker du for blidt, risikerer du at løbe ind i problemer, da du så vil få en dårlig kontakt.

Lås altid fire-knappen, når du ikke damper, og undgå at lægge det i lommer o.lign., da dette ofte vil give støv i dit Mod.
Når du Sub-Ohm’er skal du være parat til at få gen-belagt kontakterne på dit Mod, ihvertfald hver 2-3 måned. Sub-Ohm er for den seriøse damper, og kræver at man er klar til at bruge den nødvendige tid og de nødvendige resourcer. Husk at du bevæger dig i ekstrem-området for damp- ning. Det kræver dedikation!

Ved regelmæssig vedligeholdelse og korrekt brug, er der meget lille chance for at du oplever overophedning ved brug, men skulle der opstå sorte pletter på kontaktfalderne, skal du hurtigst muligt rense dem med “silver-wipes”, eller en ikke-ætsende creme beregnet til sølv/kobber/stål.

Nogle Mods bruger thermoplastiske materialer, som er designet til at kunne holde til temperaturer helt op til 300 grader. Dette betyder at de er designet til kunne fungere i situationer, hvor kon- takterne overopheder, og dette kan betyde dårligere batteri-sikkerhed. Selvom disse materialer altså kan holde til ekstrem varme, skal du være på vagt: Du må IKKE slække på vedligeholdelsen af dit Mod, blot fordi det kan fungere under ekstreme forhold. Industrielt byggede kontakter er by- gget til at fungerer et godt stykke under 80 graders grænsen. Høj temperatur betyder ALTID at der

er forhøjet risiko for skader på kontakt-fladerne, høje volt-dyk og dette kan potentielt have betydning for sikkerheden.
Den absolut bedste måde du kan sikre dig at dit Mod altid er i top-form, er ved at holde øje med Volt-tab.*

*Kemien i mange batterier bliver ustabil, når cellerne i batteriet op på temperaturer over 150 grad- er. Derfor er det en god idé at købe Mods, der er beregnet til at fungere indenfor det varme om- råde, hvor batterierne ikke tager skade. For sikkerhedens skyld, bør alle komponenter eller mekaniske kontakter, der er i direkte kontakt med batteriet, således ikke kunne holde til ekstrem varme, da dette i høj grad vil gå ud over sikkerheden. Det er en simpelt, men god design-strategi: Hvis en billig komponent bliver en potentiel fare for det øvrige materiel, er det bedst hvis denne komponent er “designet til at gå i stykker”, så du undgår skader på dyrere maskindele og/eller en potentielt farlig situation. Derfor er det IKKE en fordel at have dele af Moddet, der kan holde til ekstrem-temperaturer!

Sub-Ohm med mekaniske Mods:

Som beskrevet, er de fleste mekaniske Mods egnede til Sub-Ohm, så længe du følger de forud- beskrevne sikkerheds- og vedligeholdelses anvisninger. Husk blot at modeller med fire-knap i toppen frem for i bunden, er mere komplekse i deres design og opbygning, og derfor kræver ekstra opmærksomhed...faktisk kan det påstås at denne form for Mod KUN bør bruges til Sub-Ohm, hvis du er en RIGTIG rutineret damper. For alle andre, er de mere simple bund fire-knapper at fore- trække.

Sub-Ohm er ikke nødvendigvis “farligt”, men husk at du presser dit udstyr langt mere, end ved at dampe med højere modstand. Derfor er OVERVÅGENHED, VEDLIGEHOLDELSE og VIDEN, de tre vigtige ting, du har brug for, for at få en god oplevelse med Sub-Ohm.

God Fornøjelse!

 


#

Sì, mi piacerebbe chiamare me!

Ricorda codice del paese
Esempio: 0035 xxxx

email icon

telefono

#

For you who wants to start waping...

We have compiled instructions, offers and more.

Read more

email icon

new to vape